மகன் பதவி ஏற்பதை காண சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அரசியல்வாதி..!