எட்டு தமிழக படகுகளை அரசுடைமையாக்கிய இலங்கை நீதிமன்றம்.!