சி.எம்.சி காலேஜில் ஒரு சீட்டுக்கு ரூ.57 இலட்சம்.. அல்லக்கைகளுடன் சிக்கிய பாதர்..!