மாமன்னன் பட பாணியில் பொன்முடி? கட்டுபோட்டதால் குனிந்தார் - புதுவிளக்கம்!