நாலுக்கு நாலு அறையில்., பல பெண்ணுடன் உல்லாசம்.. நான் கண்ட துயரம்..! மியாவின் சோக பக்கம்..!!