பூமித்தாயை மகிழ்விக்கும் இந்த பணி., பெரும் மகிழ்ச்சியில் மருத்துவர் இராமதாஸ்.!