இன்று தை அமாவாசை.. காக்கைக்கு உணவிடுவதற்கு பின் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதா.?!