அரசு அலுவலகத்தில் காதல் பணி.. காதல் ஜோடியின் ரவுசு தாங்காமல், ஊழியர்கள் வயித்தெரிச்சல்.!