தாம்பத்தியத்தில் முத்தம் எங்கு ஆரம்பித்து எங்கு முடிக்க வேண்டும்?..!!