பட்ட காயத்தைப் பொருட்படுத்தவி்ல்லை….! விடுமுறையைக் கேன்சல் செய்து விட்டு, போருக்குப் புறப்பட்ட தளபதி…! இவர் தாங்க உண்மையிலே தளபதி…!