ஒரே வாரத்தில் மூன்றாவது முறை அதிகரித்த உலகின் சராசரி வெப்பநிலை- எச்சரிக்கும் வல்லுநர்கள்!!