அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ், டி-சர்ட் அணியத் தடை - எங்குத் தெரியுமா?