பெய்ஜிங் -3 லாங் மார்ச் 2-டி செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது சீனா.!