வருடத்திற்கு 1 குழந்தை.. 28 வயதில் இத்தனை குழந்தையா? கணவர் மேல காதல் இருக்கலாம்.! அதுக்காக இப்படியா.?!