மழை காலத்தில் ஏற்படும் அரிப்பு, சொறி, புண்ணுக்கு அருமையான தீர்வு.!