இந்த பழத்தில் இத்தனை நன்மையா.? எப்படி பயன்படுத்தலாம்.!