குளித்து கொண்டிருக்கும் போது நீரில் அடித்து செல்லப்பட்ட சிறுவன்..சுற்றுலா தளத்தில் நிகழ்ந்த சோகம்..!