சண்டே அலப்பறைகள்.! மது போதையில் இளைஞர் செய்த காரியத்தால்., தலைகீழாக பிடித்து துவைத்தெடுத்த நண்பர்கள்.!!