தீபாவளி பண்டிகை போன்று, போகி பண்டிகைக்கும் வந்துவிட்டது புதிய கட்டுப்பாடு!