மாடியில் இருந்து குதித்து 10 ஆம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை -  விசாரணையில் வெளிவந்த பகீர்.!