பிசிசிஐயில் முடிவுக்கு வர இருக்கும் குழுவின் அதிகாரம்!