ரேசனில் 1000 வழங்குவதற்காக, மாற்றப்படும் செர்வர்….!