கடிகாரத்தை நிறுத்துவதுபோல், 3 நாட்கள் பெண்ணின் இதயத்துடிப்பை நிறுத்திய மருத்துவர்கள்!