குழந்தை உள்ளம் கொண்ட முதலைக்கு நேர்ந்த சோகம்.! கண்ணீரில் மூழ்ங்கிய கிராம மக்கள்.!!