மக்களை சோம்பேறி ஆக்கும்100 நாள் வேலை வாய்ப்புத்திட்டம்! அங்கு நடப்பது என்ன??