அனைத்து அங்கன்வாடி மையங்களிலும், துவக்கப்பட உள்ள எல்.கே.ஜி., யூ.கே.ஜி. வகுப்புகள்…! நிறைவேறியது மக்களின் விருப்பம்…!