ஆஹா! என்ன ஒரு ஒற்றுமை இருவருக்கும்! சாதனையில் ஒன்று சேர்ந்த புஜாரா - ட்ராவிட்!