துருப்பிடித்த கார்களினால் தான் விபத்துக்கள், அதிகம் நிகழ்கிறது!! ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!!