சனியின் ஆதிக்கம் குறைய, நாளை இந்த கடவுளை வழிபடுங்கள்!