தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் கடமை.! முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்.!!