மரண மாஸ் காட்டிய எஸ்.பி.பி., பங்கமாய் வச்சு செய்த கங்கை அமரன்.!