18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதை வாசித்தால் நன்று….ஏனெனில் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது புரியும்….